การเลือกชื้อเครื่องปรับอากาศ

ปัจจัยในการเลือกชื้อเครื่องปรับอากาศ (แอร์)  มีดังนี้

 

1.ขนาดความสามารถในการทำความเย็น BTU.

     เป็นปัจจัยแรกในการเลือกชื้อเครื่องปรับอากาศเพราะถ้าเลือกชื้อขนาดของเครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมกับภาระโหลดของห้องที่จะทำการติดตั้ง (BTU ไม่พอ) จะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการความเย็นตามที่เราต้อง ซึ่งผลตามจะทำให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) น้อยลง

2. การเลือกชื้อเครื่องปรับอากาศ

     ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (แอร์) มีจำหน่ายด้วยกัน  2  ประเภท

 1. การทำงานของคอมเพรสเซอร์คงที่ (Fix speed type) เป็นระบบปรับอากาศที่ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ทำงานคงที่ตลอดเวลา จะควบคุมอุณหภมิห้องโดยใช้การตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ขอดี

 1. ราคาถูกหาชื้อง่าย
 2. บริการซ่อมบำรุงรักษาง่าย
 3. หาชื้ออะไหลทดแทนง่าย

ขอเสีย

 1. การทำความเย็นต้องใช้เวลานาน
 2. สิ้นเปลืองพลังงาน
 3. เครื่องปรับอากาศจะเสียงดังบางครั้งเวลาเริ่มทำงาน
 4. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นระบบปรับอากาศที่ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์สามารถเปลี่ยนแปลง ไปตามโหลดของห้องจึงทำให้ประหยัด ไฟถึง 40% และยังทำความเย็นได้เร็วขึ้น

ขอดี

 1. ทำความเย็นได้เร็วและสามารถควบคุมอุณหมิได้คงที่
 2. ประหยัดพลังงาน
 3. การทำงานของระบบเงียบ

ขอเสีย

 1. ต้นทุ่นการผลิตสูงทำให้ราคาแพง
 2. อะไหล่ทดแทนราคาแพง
 3. ช่างบริการต้องมีความเชียวชาญ

 3.ได้รับรองการประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ติดฉลากเบอร์ 5)


เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทจะมีเครื่องหมายประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดอยู่ซึ่งได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) สำหรับเครื่องปรับอากาศเช่นเดี่ยวกัน ซึ่งเกณฑ์การติดฉลากเบอร์5 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ระดับการประยัดไฟฟ้า
01 พฤศจิกายน 2554
Q < 8000W
8000W < Q < 12000W
      EER (BTU/h-W)
COP (W/W)
EER (BTU/h-W)
COP (W/W)
5
      11.6 < EER
       3.40 < COP
      11.0 < EER
       3.23 < COP
4
      10.6 < EER < 11.6
       3.11 < COP < 3.40
      10.6 < EER < 11.0             
       3.11 < COP < 3.23
3
       9.6 < EER < 10.6
       2.82 < COP < 3.11
       9.6 < EER < 10.6
       2.82 < COP < 3.11
2
       8.6 < EER < 9.6
       2.53 < COP < 2.82
       8.6 < EER < 9.6
        2.53 < COP < 2.82
1
               EER < 8.6
                  COP < 2.53
                EER < 8.6
                   COP < 2.53

 

 4. ได้รับมาตรฐานอุสาหกรรม (สมอ.)

                  เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้งานเครื่องปรับอากาศผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจะต้องไปขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (Electrical and Electronics Institute) เพื่อความปลอดภัยในการใช้สินค้าของผู้บริโภคและเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของผลิตภัณฑ

1.  มอก.2134-2545 เป็นมาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ มีรายละเอียดดังนี้


  เกณฑ์มาตรฐาน

       1. ค่าความสามารถการทำความเย็น (Q) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของฉลาก      

       2. ค่าการใช้พลังงาน (P) ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 110% ของฉลาก

       3. ค่าสมรรถนะการทำความเย็น (COP) ต้องมากกว่า 2.82

 

2. มอก.1155-2536  เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยความปลอดภันในการใช้เครื่องปรับอากาศตามกฎระเบียบข้อบังคับของผลิตภัณฑ์

 

3. มอก.812-2545  เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการนำเข้าและผลิตคอมเพรสเชอร์ (Compressor)


Visitors: 201,951